1. totstandkoming overeenkomst


De voorstellen van de NV SERCU geschieden zonder enige verbintenis. Een overeenkomst
wordt maar geldig en krijgt slechts bindende kracht na de schriftelijke bevestiging
en/of vanaf de aanvang van de uitvoering.


Alle voorstellen en bestellingen opgenomen door onze tussenpersonen binden
NV SERCU slechts na de schriftelijke aanvaarding door haar zaakvoerder/bestuurder
of zijn gevolmachtigde.


Elke bestelling is onderworpen aan algemene voorwaarden hieronder met uitsluiting
van de eigen voorwaarden van de klant.


2. prijsaanpassing


De bestekken of offertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden, lonen en
materialen. Ingeval deze wijziging ondergaan heeft de NV SERCU het recht de
prijzen op evenredige wijze aan te passen.


3. leveringstermijn


Het aanvaarden van leveringstermijnen verbindt de NV SERCU niet. De opgegeven
leveringstermijnen zijn slechts informatief en indicatief.


Eventuele vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot
betaling van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.


4. levering


Alle goederen worden geacht verkocht en aanvaard te zijn in de magazijnen van
NV SERCU en reizen steeds voor rekening en risico van de koper of de bestemmeling,
ongeacht de wijze van verzending en levering en zelfs al staat de NV SERCU met
eigen middelen in voor vervoer en levering.


De NV SERCU draagt geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies dat zich
aan de koopwaar zou kunnen voordoen tijdens het transport en de levering.


De NV SERCU is evenmin verantwoordelijk voor schade of onkosten, veroorzaakt
door een installatie of configuratie van soft- of hardware.


5. weigering afname - annulatie


Weigering van afname door de koper zonder geldige reden verleent de NV SERCU,
na aangetekende ingebrekestelling, het recht om van rechtswege de overeenkomst
te vernietigen.


In dit geval zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn
gelijk aan 30 % te berekenen op het bedrag van de niet afgenomen goederen.


6. aanvaarding


De afname van de koopwaar geldt als aanvaarding wat betreft aard, soort en
uiterlijke toestand en werking van de koopwaar.


7. klachten


Elke klacht dient op straffe van nietigheid aangetekend ter kennis gebracht
te worden binnen de acht dagen vanaf de levering en ingeval van verborgen gebreken
binnen de acht dagen van de ontdekking ervan, en ten laatste zes maanden na
de levering.


Na verloop van die conventioneel vastgelegde “korte termijn” (art.
1648 B.W.), is de levering definitief aangenomen en goedgekeurd.


Het bewijs van de ingeroepen niet-conformiteit of gebreken rust op de koper.


De vrijwaringsplicht van de NV SERCU m.b.t. gebreken in de geleverde goederen
strekt zich niet verder uit dat deze van haar leveranciers.


De aansprakelijkheid van de NV SERCU kan in elk geval niet verder reiken dan
tot de terugbetaling van de waarde van de gebrekkige goederen. De NV SERCU zal
niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor andere rechtstreekse of onrechtstreekse
schade.


8. overmacht


Wanneer de NV SERCU wegens overmacht in de onmogelijkheid is om de overeenkomst
uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte
onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft zij het recht om het contract te
beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.


Als overmacht wordt ondermeer beschouwd : oorlog, natuuromstandigheden, staking,
lock-out, brand, overstroming, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene
schaarste van grondstoffen of goederen, enz…


9. insolvabiliteit


De NV SERCU behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van
faillissement, gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen alsook bij om het
even welke wijziging van de juridische toestand van de koper.


10. betaling


Alle facturen zijn steeds contant betaalbaar te Roeselare, tenzij anders bedongen.


Bij gebreke daaraan zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele
interest van 12 % verschuldigd zijn vanaf voornoemde vervaldag.


In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zonder geldige
reden, zal, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd worden
met 12% met een minimum van 125,00 EUR. en een maximum van 2.000,00 EUR., zelfs
bij toekenning van termijnen van respijt.


11. eigendomsvoorbehoud


Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen eigendom blijven
vande NV SERCU tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten en kosten.


De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van onze
magazijnen.


Het is de koper verboden om de verkochte goederen hetzij te verkopen, hetzij
te verpanden, of er op enige wijze over te beschikken, zolang de verkoopprijs
niet volledig is betaald. Ingeval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd zijn van 50% van de koopprijs.


Vertraging in de betaling machtigt de NV SERCU de goederen terug te nemen,
dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en met uitsluiting van elke vordering
in schadevergoeding voor de koper.


12. garantie op hard- en software


De garantie op hardware kan verschillen naargelang het merk en/of het model.
Garantie kan gegeven worden op het materiaal, de werkuren en/of de verplaatsingen.
De lijsten van de garantie per merk/model zijn bij beschikbaar op het bedrijf
van de verkoper.


NV SERCU is niet verantwoordelijk voor fouten, bugs of tekortkomingen in software
gemaakt door derden.


13. geschillen


Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie
en de uitvoering van de overeenkomst zal worden beheerst door het Belgisch recht,
en zal behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Kortrijk.


14. Retours


Bij verkeerde bestelling 15 werkdagen tijd tot retour goederen, bij beschadiging 5 werkdagen tijd tot retour goederen, bij verkeerde goederen geleverd door leverancier 6 werkdagen tijd tot retour goederen en bij tekort (manco) 3 werkdagen om dit door te geven. Indien dit later doorgegeven wordt is er geen mogelijkheid meer tot retouraanvraag.